black cost
бiр кадам омiр, тагдыр аркiмнiн оз колында..
зымырайды уакыт, токтамайды омiр.
откен кундi ойласам, амалсыз
босайды конiл. кешегi бiр сат козге
жылы корiнер, уакыттын нагыз
кадыры отiп барып бiлiнер. конiл котерер нарсе ендi кызыктырмайды.
тагдыр сенi аркашан бiр кадам озбай
турмайды. сатсiздiкке ушырайды,
алсiздiкке бас урган, киындыкка
соктырады бос жасалган ар кадам.
достыктагы адалдык арамдыкпен жайылган, кеше болган махаббат
бугiн умытылган. тагы не буйырган
бул омiр маган? жалган болып калар
ма конiлдегi бар арман? ажалдан
аман калсан, соган куана бер, алi
канынды агызар, терiндi талай тогер. бiлем ? шыдамын жетер, женiлуге
бой берме. максатын болса, неге
шыкпаска бекер? бiр кадам гана ? омiр мен олiм арасы.
бiр кадам гана ? омiрдiн кара багасы.
бiр кадам гана, бедел жинайтын кушi
бар,
бiр мезетте сол беделдi толык
киратар. бiр кадам гана, арман болган кезде,
бiр кадам гана, откеннiн барi есiмде.
бiр кадам гана ? сенi жермен де
тенестiредi.
сол бiр кадам керек кезде кунге де
жеткiзедi. арбiр женiске ? каргыс, женiлгенге ?
алгыс. кулакка жагымсыз, бiрак
сондагы дурыс ? атак ушiн кантогiс.
ендi амал канша? тауекелге бет
бурдык, артык демiн калганша.
шаршаганы сонша (шыдар уакыт оттi), кеше бас имегендер мiне бугiн
тiзе буктi. ар жагы тусiнiктi ? бул тек
бiрiншi кадам. ал талай корерсiн, бiздi
бул ****. есiмнен кайтпаган, блек
кост арманы болган кездер, алгашкы
олендер, бiрге болган жiгiттер. окiнер нарсе жок, куанатын кез алда, желi
онынан турса, тагдыры оз колында!
карапайым окига, тайга танба
баскандай, аякка туру киын, сурiнiп
кулауын-ай! тура кунге карай
журуге жетер кушiн ? арада бiр-ак кадам мареге жету ушiн. бiр кадам гана ? омiр мен олiм арасы.
бiр кадам гана ? омiрдiн кара багасы.
бiр кадам гана, бедел жинайтын кушi
бар,
бiр мезетте сол беделдi толык
киратар. бiр кадам гана, арман болган кезде,
бiр кадам гана, откеннiн барi есiмде.
бiр кадам гана ? сенi жермен де
тенестiредi.
сол бiр кадам керек кезде кунге де
жеткiзедi. кiм бiледi, ертенгi кун не акеледi?
кiмнiн кiм екенiн алi уакыт
корсетедi...